Προς: Επιχειρήσεις & Ερευνητικούς Φορείς - Μέλη του HOPE-A

Αγαπητά μέλη,

Ο Σύνδεσμος των Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλαδος HOPE-A, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στις 23 ΜΑΡΤΙΟΥ η πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς φορείς. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου να εμπίπτει στους επιλεγμένους Θεματικούς Τομείς της οικονομίας:
Υλικά - Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Οι Προτάσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Τρεις Παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω, ανά κατηγορία παρέμβασης.
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
- 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
- 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
- 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
- 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
-1.000.000€
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€

Το Ποσοστό Χρηματοδότησης ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία παρέμβασης, το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ και το μέγεθος της επιχείρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρηματοδότηση είναι της τάξης του 40-70%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μέχρι και το 80% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Χρηματοδοτούνται οι εξής Κατηγορίες Δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού.
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας
8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον τρέχοντα, Α΄ κύκλο του Προγράμματος, η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 (ώρα 15.00) με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α΄, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:
- κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082
- κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145