Friday, 24 March 2017 13:12

NSRF 2014-2020 Call (in greek)

Προς: Επιχειρήσεις & Ερευνητικούς Φορείς - Μέλη του HOPE-A

Αγαπητά μέλη,

Ο Σύνδεσμος των Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλαδος HOPE-A, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στις 23 ΜΑΡΤΙΟΥ η πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Ερευνητικούς φορείς. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου να εμπίπτει στους επιλεγμένους Θεματικούς Τομείς της οικονομίας:
Υλικά - Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Οι Προτάσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Τρεις Παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω, ανά κατηγορία παρέμβασης.

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
- 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
- 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
- 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
- 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
-1.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€

Το Ποσοστό Χρηματοδότησης ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία παρέμβασης, το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ και το μέγεθος της επιχείρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χρηματοδότηση είναι της τάξης του 40-70%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μέχρι και το 80% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Χρηματοδοτούνται οι εξής Κατηγορίες Δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού.
2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας
8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον τρέχοντα, Α΄ κύκλο του Προγράμματος, η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 (ώρα 15.00) με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α΄, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:
- κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082
- κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145

Download the press release from here.

On Tuesday July 5th 2016, during the NANOTEXNOLOGY 2016 multi-event which took place at Porto Palace Conference Centre and Hotel, Thessaloniki, HOPE-A and JAPEC (Organic and Printed Electronics Associations of Greece & Japan) signed their MOU in the presence of Ms. Theodora Tzakri, Deputy Minister of Economy, Development and Tourism of Greece.

Below you can find some photos and highlights during this event.

  

 

The 8th Workshop "Boosting the Organic & Printed Electronics Industry in Greece" took place at Thessaloniki, Greece at May 30th 2016 with the participation of several representatives from Academia, Industry and representatives from regional and national goverment. The Workshop started with the inauguration of the newly founded Center of Organic and Printed Electronics - Hellas (COPE-H), which is an initiative of Nanotechnology Lab LTFN of Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

Download the Press Release here.

HOPE-A co-organized with the Nanotechnology Lab LTFN with great success the 8th Workshop - "Boosting the Organic and Printed Electronics Industry in Greece" on Monday 30th of May. During the event, the participants had the opportunity to learn about the last Business and scientific innovations and new trends in the Organic and Printed Electronics industry.

8thworkshop 12 8thworkshop 08

8thworkshop 05 8thworkshop 13

Distinguished guests from business, scientific and political sector, as well as national and public authorities’ representatives participated in the event. Among others with their presence honored the event Ms Maria Kollia Tsaroucha - Deputy Minister of the Interior for Makedonia and Thrace, Mr Vasileios Vairamidis – Brigadier General as a Representative of the political and military leadership of Ministry of Defence, Mr Theofanis Papas - Deputy Head of Entrepreneurship, Competitiveness and Environment of Region Authority of Central Makedonia and Mr Theodoros Papadopoulos - Mayor of Thermi city. During the Workshop, Mr Marcos Bolaris - Deputy Minister of Agriculture, was informed about all the actions of COPE-H and HOPE-A.

8thworkshop 01 8thworkshop 07

8thworkshop 14 8thworkshop 06

The Event will take place on May 30 2016, 09.00 am at Hyatt Regency Thessaloniki Hotel. This exciting event will also include the Inauguration of the Center for Organic & Printed Electronics - Hellas (COPE-H).

The Workshop targets to form the Strategy and Policy to boost the Organic & Printed Electronics Industry in Greece and beyond, with the participation of scientists, engineers, industrial partners, final users, enterpreneurials, VCs and representatives from national authorities.

Some of the Topics that will be discussed are:

 • Center of Organic & Printed Electronics (COPE-H)
 • Outlook for the Greek and International OEs sector
 • Opportunities from NSRF, RIS3, SME Instrument, Fast Track
 • Funding Opportunities and Strategy for OEs Enterprises
 • Commercialization & Industrialization opportunities
 • Manufacturing and Processes of Organic & Printed Electronics
 • OPVs for Energy in Automotive, Buildings, Greenhouses, WT
 • OLEDs for Lighting, Displays and Signage
 • Applications in Smart Packaging, Smart Textiles, Wearables, IoT
 • OEs Start-ups and SME Companies in Greece
 • Clusters and Associations in OEs Worldwide (HOPE-A, COPT, AFELIM, OES, JAPEC)

Organized by:

ltfn logo   hopea logo


Supported by:

auth logo  nanonet logo   nanotexnology logo    smartonics logo    basmati logo     hopei logo     oet logo    bl logo prisma logo   portopalace logo   7thframework logo   h2020 logo    tiz logo  praxi logo    svve logo     seve logo


Media Sponsors:

kabusiness logo   anampa logo   1049 logo   voria logo

 

 

Below you can find the event's poster and the Workshop's preliminary agenda.

 

Tuesday, 23 December 2014 16:47

Cooperation Agreement between HOPE-A & AFELIM

During the 7th Workshop, on 19 December 2014, Prof. S. Logothetidis (HOPE-A) and Mr. J. Gomez (AFELIM) signed the agreement of the cooperation. You can find more information about AFELIM here.

Below you can see some highlights during the signing of the agreement.

    

Below you can see some of the workshop's highlights.

  

   

  

   

  

Moreover a visit to the new LTFN facilities - Center of Organic and Printed Electronics was performed.

  

Wednesday, 22 October 2014 16:49

7th ROleMak Workshop

"Creating the Organic & Printed Electronics Industry in Greece"

18-20 December 2014, Porto Palace Hotel, Thessaloniki, Greece

Organic and Printed Electronics (OEs) is one of the fastest growing technologies in the world. The targets of the 7th Workshop is to form the strategy for the creation of the OE Industry in Greece, and to bring together the necessary stakeholders (scientists, engineers, industrial partners, final users, and regional/national authorities).

The Workshop will also discuss how the Traditional Industries (printing, textile, chemicals, electronics, food packaging, equipment, etc) can be transformed to Smart and/or intelligent Industries based on the OE technologies. Also, the 7th Workshop will address the opportunities for collaboration, clustering, networking, support from National and European Funding Actions (NSRF, H2020, Smart Specialization, etc.) and the exploitation and entrepreneurial activities.

Visit to the Center of Organic & Printed Electronics in Greece and the new LTFN facilities

Topics

 • Center of Organic & Printed Electronics in Greece
 • Outlook for the Greek and European OEs Sector
 • Opportunities from NSRF 2014-2020 & H2020 SME Instrument, RIS3
 • Funding Opportunities and Strategy for development of OEs Enterprises
 • Commercialization & Industrialization Opportunities
 • Manufacturing and Processes of Organic & Printed Electronics
 • Application of OPVs, OLEDs, OTFTs in Energy, Lighting, Wearable Electronics
 • Transition of Traditional Industry to OEs and Smart Industry
 • OEs Start-Ups & SME Companies in Greece
 • Clusters & Associations in OEs (HOPE-A, COPT.NRW, AFELIM, etc.)

Check out the event's poster and Agenda.

 

  

Find out more here.

During NANOTEXNOLOGY 2014 multi-event, on 10 July 2014, Prof. S. Logothetidis (HOPE-A) and Dr. G. Darlinski (COPT.NRW) signed the agreement of the cooperation. COPT.NRW, (Center for Organic Production Technologies North Rhine-Westphalia) is an association which acts in the business and science field and takes commercially and technologically key future technologies of organic electronics into focus. It was founded in January 2012. You can find more information about COPT.NRW here.

Below you can see some highlights during the signing of the agreement.

agr copt 01   agr copt 02   agr copt 03